Fiscale premie


Zelfstandige ondernemers, vrije beroepen en KMO’s

Bepaalde beveiligingskosten zijn voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen voor 120% fiscaal aftrekbaar.

Het betreft diensten geleverd door beveiligingsondernemingen, alsook de abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale. Voor de aftrek van deze extra 20% dient wel aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde te worden voldaan indien het kleine vennootschappen betreft.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel is van toepassing in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de belasting van niet-inwoners (zowel voor natuurlijke als vennootschappen).

Om van deze aftrek te kunnen genieten in de personenbelasting moeten de kosten een beroepskarakter hebben en worden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Wat vennootschappen betreft, geldt vanaf 1/1/2016 dat enkel kleine vennootschappen volgens artikel 15 §§1 tot 6 van het vennootschappenwetboek de maatregel kunnen toepassen. Dit zijn vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw: €9.000.000;
  • balanstotaal: €4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken wanneer het gaat om een moedervennootschap of om een vennootschap die behoort tot een consortium. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie: verhoging van de criteria met 20%.

Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

Volgende diensten, geleverd door beveiligings-/bewakingsondernemingen komen in aanmerking:
  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).
Deze beroepskosten kunnen voor 120% worden afgetrokken in plaats van de normale 100%.

Onaantastbaarheidsvoorwaarde voor vennootschappen: de extra 20% moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt worden en daar blijven en kan niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning.

Dit fiscaal voordeel staat los van de bestaande verhoogde investeringsaftrek die betrekking heeft op de aankoop van materiële vaste activa ter beveiliging van beroepslokalen.

Bron: Vlaio.be


Comments are closed.